وظیفه آوند چوبی و آبکش

ساختار آوند چوبی و آبکش در درخت
وظیفه آوندهای چوبی: وظیفه آوندهای چوبی انتقال آب و مواد محلول در آب (کود های معدنی و آلی) که توسط ریشه جذب شده به اندام ها مختلف گیاه و یا درخت است. وظیفه آوندهای آبکشی: آوندهای آبکشی مواد غذایی (شیره پرورده) ساخته شده توسط برگها رو به قسمت مختلف می برند. گیاه از این مواد برای تغذیه و رشد استفاده می کند. در واقع می شود اینطور گفت که ریشه مواد خام و آب رو جذب می کنه و توسط آوندهای چوبی به برگها می رساند. برگها نقش آشپزخانه را دارند. این مواد خام در برگ ها و توسط توسط نور خورشید پخته می شوند ...
بیشتر