کنترل بیماری های گیاهی

مقررات قرنطینه گیاهی
چطور بیماری های گیاهی را کنترل کنیم؟ طبیعتا اولین مرحله برای مبارزه با امراض جلوگیری از ورود آنها به داخل کشور و به داخل مزرعه است. در حدود سال ۱۸۵۰ بعد از ورود قلمه های آلوده به سفید پودری مو از آمریکا به فرانسه و همینطور ظهور بیماری سیاهک پیاز در سال ۱۸۶۰ ابتدا در آمریکا و سپس در فرانسه. سرانجام سال ۱۸۷۰ بود که مقررات قرنطینه در اروپا بعد از اون در سایر کشورها وضع گردید. یکی از بهترین روش های کنترل آفات و بیماری ها استفاده از بردو است! کلیک کنید. درایران هم اداره تفتیش صح...
بیشتر