کمبود نیتروژن و علائم آن

06/10/2015 0 نظر

۵۴

نیتروژن یکی از عناصر مهم برای رشد گیاه است.نیتروژن به سه شکل مواد آلی در خاک،آمونیوم و نیترات می باشد.کمبود این عنصر در گیاه اول در قسمت پایینی ظاهر می شود و برگ ها را به رنگ سبز کم رنگ مایل به زرد تبدیل می کند؛ علت آن وجود این عنصر در حلقه کلروفیل است.

برای رفع این کمبود از کود های دارای نیتروژن مثل نیترات آمونیوم،نیترات پتاسیم،نیترات کلسیم و غیره استفاده می شود.که با توجه به شرایط گیاه مرحله رشدی گیاه و آزمایش خاک یکی از این کود ها استفاده می شود.

yaraliva_calcinit
         نیترات کلسیم

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.