کشاورزی پایدار

اهداف کشاورزی پایدار
10/02/2017 0 نظر

کشاورزی پایدار

کاشورزی مرغوب

کشاورزی به معنی راههای بهره برداری از منابع آب وخاک و انرﮊی و … در تامین نیازهای غذایی و پوشاک انسانها همواره در طول تاریخ پایه وبنیان بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جهان بوده است. به طوری که امروزه کشاورزی و توسعه کشاورزی به عنوان موتور محرکه و نیروی پیش برنده توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاص می باشد،در حالیکه خود توسعه کشاورزی نیز به اهرم توانمندی به نام ترویج کشاورزی نیازمند است. هر دوی این مفاهیم امروزه دچار تغییر وتحولات شدیدی می باشند به طوریکه کشاورزی شدیدا با بحث پایداری در چالش میباشد و امروزه یکی از جنبه های مهم در توسعه پایدار ، کشاورزی پایدار است.
لغت پایدار برشرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد . شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد . عدم شناخت و اطلاعات کافی در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی های آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط زیست باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.

درباره فوائد خرخاکی چه می دانید؟

تعریف

تلاشهای بسیاری برای تعریف پایداری صورت گرفته است. مفهوم کشاورزی پایدار از سال ۱۹۸۷ رایج شد ، ولی قبل از آن نیز در دهه ۱۹۴۰ به صورت مترادف با اصطلاحاتی چون کشاورزی ارگانیک ، طبیعی ، اکولوژیک و کم نهاده بکار برده می شد. البته مفهوم و مضمون توسعه پایدار که کشاورزی پایدار نیز بخشی از آن محسوب می شود تنها متعلق به دوران معاصر نیست ، به نحوی که بعضی تاریخ آن را به نیوتن ، جان لاک ، توماس جفرسون و چارلز داروین و حتی به آسیای قدیم نیز نسبت می دهند . اما واژه پایداری به دنبال پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و بالاخص زیست محیطی فعالیتهای انسان مورد استفاده قرار گرفت .
از هنگام تعریف کمیسیون برونت لند (Brount Land) از توسعه پایدار در سال ۱۹۸۷ تعاریف زیادی ابداع شده است که هریک تفاوتهایی با دیگری دارد و بر ارزشها ، اولویتها و هدفهای خاصی تاکید می کند . واﮊه کشاورزی پایدار ، از دیدگاه افراد مختلف تعاریف مختلفی دارد؛ که بستگی دارد به حیطه علاقه و سابقه آنها. کشاورزان ، متخصصان محیط زیست ، حافظان منابع طبیعی و ساکنان روستایی همگی علائق و نگرانی های متفاوتی دارند و بنابراین کشاورزی پایدار را به اشکال مختلفی تعریف می کنند ؛ بنابراین تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد.

اهداف کشاورزی پایدار

به طور کل کشاورزی پایدار، نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده ، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است . به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد .

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.